Asiakaskyselyt

Sivulle on koottu Joensuun kaupungin verkossa käynnissä olevat asiakaskyselyt ja koosteet päättyneistä kyselyistä.

Käynnissä olevat kyselyt, lausunto- ja palautepyynnöt


Päättyneet kyselyt

 

Päivähoidon asiakaskysely

Joensuun kaupunki järjesti päivähoidossa asiakaskyselyn keväällä 2017. Perheiltä kysyttiin palautetta muun muassa siitä, kuinka päivähoitopaikan hakeminen ja hoitopäivät sujuvat ja mitä mieltä vanhemmat ovat yhteistyöstä henkilökunnan kanssa.

Kysely toteutettiin samanlaisena yksityisessä ja julkisessa päivähoidossa niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa. Kyselyyn saatiin 458 vastausta.

Yhteenveto kyselyn vastauksista (pdf)

 

Vapaudenpuiston kehittäminen

Miten Vapaudenpuistoa pitäisi sinun mielestäsi kehittää? Mitä tapahtumia siellä tulisi järjestää? Joensuun kaupungin nettisivuilla oli kysely 26.10.–14.11.2016.

Vapaudenpuiston peruskorjaus liittyy Joensuun torin, toriparkin ja puistoa ympäröivien katujen rakentamiseen. Joensuun kaupunki on käynnistänyt Vapaudenpuiston yleissuunnitelman laatimisen. Siinä kartoitetaan puiston nykytila, uudistuksen tavoitteet ja laaditaan peruskorjaussuunnitelma. Rakentaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana.

Yhteenveto kyselyn vastauksista (pdf)

Täydennysrakentamisesta asukaskysely

Joensuussa on aloitettu täydennysrakentamisohjelman laatiminen. Ohjelma tulee olemaan periaatepaperi siitä, miten kantakaupunkia täydennetään laajentamatta asemakaava-aluetta. Ohjelmatyötä varten kootaan nyt tavoitteita, tarpeita ja lähtökohtia.

Kaupunkilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden mielipiteitä ja toiveita Joensuun täydennysrakentamismahdollisuuksista selvitetään kyselyllä. Tavoitteena on kartoittaa asukkaiden mielipiteitä muun muassa siitä, onko kaupunki täydellinen vai täydennettävä ja missä määrin Joensuun nykyinen asemakaava-alue kaipaa täydennysrakentamista.

1.9. avattuun kyselyyn voi vastata joko netissä tai paperilomakkeella. Nettikysely on osoitteessa www.joensuu.fi/taydennysrakentamiskysely. Kyselyn paperilomakkeita on saatavilla pääkirjastosta (Koskikatu 25), kulttuuri- ja matkailukeskus Carelicumista (Koskikatu 5) sekä Rantakylän, Karsikon, Niinivaaran ja Reijolan kirjastoista. Kyselyyn vastataan nimettömänä, mutta vastaajista kerätään tulosten tulkinnan tueksi muutamia taustatietoja. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyselyyn voi vastata 18.9. saakka.

Rantakylä-Utran liikkumistutkimus

Älykäs Rantakylä-Utra -hankkeessa selvitetään alueella liikkuvien nykyistä liikkumiskäyttäytymistä mobiililaitteella toteutettavan liikkumistutkimuksen avulla. Liikkumistutkimuksella kerätään tutkimukseen osallistuvien yhden viikon aikana tekemien matkojen tiedot (lähtö- ja määräpaikat, matkan ajankohta ja kesto, matkareitti ja käytetty kulkutapa).

Pilottitutkimukseen valitaan 18-vuotta täyttäneitä henkilöitä ja osallistuminen on vapaaehtoista.

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan Samsung Galaxy -taulutietokone.
 

Kaavoitus, Repokallion ulkoilualueen virkistyskäyttö

Repokallion alueelle on tekeillä asemakaava, jota varten tehtiin keväällä 2015 ensimmäinen asukaskysely. Nyt asukkaiden mielipidettä kysytään uudelleen.

Tavoitteena on saada tarkempia vastauksia nimenomaan virkistyskäyttöä koskevaan suunnitteluun.

Kyselyyn toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia, jotta saadaan monipuolinen näkemys alueen nykyisistä haasteista. Vastausaikaa oli tammikuun 2016 loppuun asti.

Sähköisen asioinnin asiakaskysely

Pohjois-Karjalan maakunnassa on käynnissä sähköisen asioinnin projekti, jossa mukana ovat Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi ja Rääkkylä. Kysely tehdään Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä yhteistyössä mainittujen kuntien sekä Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n kanssa.

Asiakaskysely oli suunnattu Sinulle, kuntalaiselle, millä kartoitetaan mitä palveluja toivoisit koti-/asuinkuntasi sähköistävän. Tarkemmin sanottuna, millaiset kuntien tarjoamat sähköiset palvelut voisivat helpottaa arkeasi.

Kyselyssä käy ilmi, mitä palveluja kunnat tällä hetkellä tarjoavat. Voit valita 1-5 kpl eri asiointipalvelualuetta ja siihen kohdistuvaa palvelua sekä kertoa tarkemmin omin sanoin, millaista sähköistä palvelua toivoisit saavasi. Loppuun voit halutessasi kertoa vielä muita sähköisen asioinnin kehittämisideoita.

Toivomme mahdollisimman paljon vastauksia, jotta voisimme kehittää sähköisiä palveluja asiakaslähtöisesti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, joten niistä ei voi päätellä kenenkään vastaajan antamia yksittäisiä tietoja. Tutkimustulokset julkaistaan erilaisina taulukoina ja kaavioina maakunnallisessa sähköisessä asioinnissa mukana oleville työryhmille palvelujen kehittämistarkoituksessa.
Vastausaikaa oli 31.1.2016 saakka.

Joensuun asemanseudun kehittäminen

 • Asemanseudun kehittämisestä haluttiin kuulla asukkaiden ja muiden aluetta käyttävien mielipiteitä. Kommentteja kerättiin nettikyselyllä.
 • Nettikysely oli auki 21.12.2015–15.1.2016.
 • Joensuun asemaseudulle laaditaan maankäytön, liikkumisen, pysäköinnin ja yleisten alueiden yleissuunnitelma. Tavoitteena on Pielisjoen molemmille rannoille levittäytyvä elävä ja tiivis kaupunkikeskusta, joka on osa Symmetristä kaupunkia. Suunnittelussa tulee ratkaista muun muassa eri palveluiden sijoittuminen ja laajuus.

Joukkoliikenne

 • Joensuun seudun joukkoliikenne ja Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen -hanke toteuttivat joukkoliikennekyselyn osana Joensuun ilmasto-ohjelman joukkoliikenteen teemavuotta. Kyselyllä kerättiin tietoa seudun joukkoliikenteen asiakkaiden mielipiteitä ja kehittämisehdotuksia. Kyselyyn voi vastata verkossa ja Carelicum palveluissa. Kysely oli avoinna 19.11.–18.12.2015.

Kaavoitus

 • Repokallio on Joensuun kantakaupungin alueella harvoja vielä asemakaavoittamattomia alueita.  Repokallion alueen kaavoittamisesta on ilmoitettu vuoden 2013 marraskuussa ja kaavaa koskeva yleisötilaisuus pidettiin joulukuun alussa. Jo tällöin saattiin Repokallion virkistyskäyttöä koskevia mielipiteitä. Repokallion käyttäjiltä kysytään nyt tarkemmin alueen liikunta- ja virkistyskäytöstä ja kartoitetaan toiveita alueen kehittämistä varten.
 • Kyselyyn on ollut mahdollista vastata huhtikuun 2015 ajan.

Kaupunkikehittäminen

Konsernihallinto

 • Viestintää uudistetaan – kerro meille mihin suuntaan. Joensuun kaupungin viestintää uudistetaan. Nyt tehdään suunnitelmia siitä, millaisilla välineillä ja millä tavoin kaupunki hoitaa viestintäänsä vuonna 2016.
  Viestinnän uudistamistyöhön tarvitsemme sinun näkemystäsi.
  Vastaamalla kyselyyn olet mukana kehittämässä kaupungin viestintää. Vastausaikaa oli 30.4.2015 asti.
  Viestintäkyselyn tulokset (pdf) ja yhteenveto vapaasti annetuista vastauksista (pdf).

Liikuntapaikkakysely Utran alueen asukkaille

 • Utran asukkaille tehtiin kysely alueen liikuntapaikoista. Kyselyllä kartoitetaan asukkaiden kokemuksia ulkoliikuntapaikkojen käytöstä ja ehdotuksia liikuntaolosuhteiden kehittämiseksi.

  Kyselyn tuloksia käytetään apuna alueen liikuntaolosuhteiden parantamiseksi tulevaisuudessa. Paikallisten asukkaiden näkemysten avulla kehitettävät kohteet pystytään valitsemaan paremmin ja sijoittamaan liikuntapaikkoja oikeille paikoille.

  Vastausaikaa oli maanantaihin 12.10.2015 asti.


Turvallisuussuunnitelman päivitys

Vapaa-aikapalvelut

 • Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 3. - 28.11.2014
  Kysely päättynyt. Yhteenveto tuloksista (pdf)

Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus

 • Joensuun kaupungin nettisivuilla olleeseen kyselyyn koululaisten kesälomien ajankohdasta saatiin reilussa parissa viikossa 2 419 vastausta. Kysely sulkeutui 15.9.2015.

  Noin 70 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että koululaisten kesälomien tulisi alkaa nykyistä myöhemmin. Loput 30 prosenttia piti nykyistä lomien alkamisajankohtaa sopivimpana. Suosituimpana kesälomien alkamisajankohtana pidettiin kaksi viikkoa nykyistä myöhempää ajankohtaa. Yli 500 vastaajaa haluaisi, että lomat alkaisivat vasta juhannukselta. Alkamisajankohdan siirto viikkoa myöhemmäksi oli annetuista vaihtoehdoista vähiten houkuttelevin. Nykyiseen kesäloman pituuteen ollaan tyytyväisiä, vain noin viidenneksen mielestä koululaisten kesäloma on joko liian pitkä tai liian lyhyt.
  Yhteenveto kyselystä (pdf)