"Virkamiehet esittelevät ja poliitikot päättävät"

Sidonnaisuudet

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitettavat sidonnaisuudet

Tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitukset

  • johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • merkittävästä varallisuudestaan sekä
  • muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.

Ilmoitusvelvollisia ovat:

  • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
  • valtuuston ja lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • kaupunginjohtaja
  • kaupunginhallituksen ja lautakunnan sekä jaostojen esittelijät
  • kaupunginhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet
  • muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kuntalain mukaan esteellisen henkilön on edelleenkin ilmoitettava esteellisyydestään.

Joensuun kaupungin sidonnaisuusrekisteri (pdf), päivitys 25.10.2018
Sidonnaisuusrekisterin tietosuojaseloste (pdf)
Kuntaliiton ohjeistus sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä (pdf)

 

Päivitetty 30.10.2018

Lisätietoja

Tarkastuspäällikkö Timo Manninen
Puh. 013 337 5492
timo.manninen@joensuu.fi